மக்களின் சுபீட்சத்தை உறுதியளிக்கும் விஜயம்

இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி எஸ்.ஜெய்ஷங்கர் இலங்கைக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை 2023 ஜனவரி 19 மற்றும் 20 ஆம் திகதிகளில் மேற்கொண்டிருந்தார்.

Leave a Reply