மக்களோடு மக்களாய் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியினர்

திருகோணமலை தழிழர் சமூக ஜனநாயக் கட்சியின் மெழுகுதிரி சின்னத்தில் போட்டியிடும் கொளமியா அவர்களை ஆதரித்து காந்திநகர் பகுதியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பு………