நாங்கள் மட்டும் அல்ல இவர்களும் மாற்றுக் கலாச்சார உடைகளை அணிகின்றனர்