மரணங்களை கடந்து செல்லும் தேசம்….


(சாகரன்)

அண்மைய இலங்கை பற்றிய செய்திகள் கவலை அளிக்கும் செய்திகள் அதிகமாக வெளிவரும் நாட்களாக நகருகின்றன.