அவசர நிலை பிரகடனம்

உலகளாவிய ரீதியில் குரங்கு அம்மை பரவும் வேகம் அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ள உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்தி உள்ளது