சோவியத்தின் கொல்லைப் புறத்தில் என்னதான் நடக்கின்றது (பகுதி 1)

(சாகரன்)

ரஷ்யா, உக்ரேன், அமெரிக்கா

போரற்ற உலகம் வேண்டும் பொறுமை காக்கும் தலைவர்கள் வேண்டு;ம். பொது மக்கள் தெரிவு செய்யும் அரசுகள் வேண்டும். பொதுவில் சகலருக்குமான வாழ்வும் வேண்டும். இதற்கு வளங்கள் வாய்ப்புகள் சந்தோஷங்கள் சமமாக பகிரப்படவும் வேண்டும்.