சர்வதேச மகளிர் தினம்

(சாகரன்)

நமது வீட்டிற்குள் தாயாக… மனையாளாக…. மகளாக… பேத்தியாக… எல்லாவுமாக இருப்பவள் இந்த பெண்தான். தாங்கும் தங்கையாகவும் தூக்கிவிடும் அக்காவாகவும் இருப்பவர்களும் இதே பெண்கள் தான்.