மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஊர்கள்

1)மட்டக்களப்பு2)மாங்கேணி3)காயாங்கேணி4)புனானை5)பனிச்சங்கேணி6)வட்டவான்7)வாகரை8)கதிரவெளி9)பால்சேனை10)கட்டுமுறிவு11)மீராவோடை12)மாஞ்சோலை13)ஓட்டமாவடி14)கறுவாக்கேணி15)கும்புறுமூலை16)கல்குடா17)கல்மடு18)வாழைச்சேனை19)புதுக்குடியிருப்பு20)கண்ணகிபுரம்21)பெரியபுல்லுமலை22)கரடியனாறு23)மரப்பாலம்24)வேப்பவட்டுவான்25)ஆறுமுகத்தான் குடியிருப்பு26)செங்கலடி27)கொடுவாமடு28)கொம்மாதுறை29)வந்தாறுமூலை30)மாவடிவேம்பு31)களுவன்கேணி32)சித்தாண்டி33)ஈரலிக்குளம்34)ஏறாவூர்35)மஞ்சந்தொடுவாய்36)நாவற்குடா37)நொச்சிமுனை38)கல்லடி39)அமிர்தகழி40)இருதயபுரம்41)பாலமீன்மடு42)புன்னைச்சோலை43)சத்துருக்கொண்டான்44)கருவேப்பங்கேணி45)பெரிய ஊரணி46)சின்ன ஊரணி47)தாண்டவன்வெளி48)தாமரைக்கேணி49)கோட்டைமுனை50)பெரிய உப்போடை51)புளியந்தீவு52)திமிலதீவு53)வீச்சுக்கல்முனை54)சேத்துக்குடா55)காத்தான்குடி56)ஆரையம்பதி57)காங்கேயனோடை58)தாழங்குடா59)கோவில்குளம்60)மண்முனை61)கிரான்குளம்62)வேடர் குடியிருப்பு63)அம்பிலாந்துறை64)கற்சேனை65)அரசடித்தீவு66)கடுக்காமுனை67)பட்டிப்பளை68)மகிழடித்தீவு69)முதலைக்குடா70முனைக்காடு71)கொக்கட்டிச்சோலை72)தாந்தாமலை73)கணேசபுரம்74)வெல்லாவெளி75)காக்காச்சிவட்டை76)பாலையடிவட்டை77)விளாந்தோட்டம்78)ஆனைகட்டியவெளி79)நெல்லிக்காடு80)பலாச்சோலை81)கண்ணகிபுரம்(மட்டக்களப்பு)82)பழுகாமம்83)திக்கோடை84)வீரன்சேனை85)தும்பன்கேணி86)வன்னிநகர்87)பெரியபோரதீவு88)கோவில்போரதீவு89)குருக்கள்மடம்90)செட்டிபாளையம்91)மாங்காடு (மட்டக்களப்பு)92)தேத்தாத்தீவு93)களுதாவளை94)களுவாஞ்சிக்குடி95)பட்டிருப்பு96)எருவில்97)மகிழூர்98)குருமண்வெளி99)ஒந்தாச்சிமடம்100)கோட்டைக்கல்லாறு101)பெரியகல்லாறு102)துறைநீலாவணை103)செம்மண் ஓடை104)முறக்கொட்டாஞ்சேனை105)சந்திவெளி106)கிரான்107)குடும்பிமலை108)வாகனேரி109)மஞ்சந்தொடுவாய்110)இலுப்படிச்சேனை111)பாவற்கொடிச்சேனை112)காஞ்சிரங்குடா113)கரயாக்கந்தீவு114)குறிஞ்சாமுனை115)பருத்திச்சேனை116)ஈச்சந்தீவு117)வவுணதீவு118)நாவற்காடு119)விளாவெட்டுவான்120)மகிழவெட்டுவான்121)உன்னிச்சை122)நரிப்புல்தோட்டம்123)நெடியமடு124)ஆயித்தியமலை125)கரவெட்டி (மட்டக்களப்பு)126)திராய்மடு127)மட்டிக்களி 128)மாமாங்கம்129)நாவலடி130)திருப்பெருந்துறை131)பாலமுனை132)சுங்காங்கேணி133)ஆஞ்சனேயபுரம்134)பாசிக்குடா134)தாண்டவன்வெளி135)தன்னாமுனை136)கொக்குவில்137)களுமுந்தன்வெளி138)பண்டாரியா வெளி139)முனைத்தீவு140)பட்டாபுரம்141)தாண்டியடி142)பாலைநகர்143)காவத்தமுனை144)நாசிவன்தீவு145)நாவல் தோட்டம்146)மாங்கேணி147)மாந்தீவு148)மண்டூர்149)அம்பிளாந்துறை150)முனைக்காடு151)களுதாவளை152)ஆறுமுகத்தான் குடியிருப்பு153)மயிலம்பாவெளி154)குருக்கள்மடம்155)கல்லடி156)தேற்றாத்தீவு157)தேவபுரம்158)சித்தாண்டி159)ஐயங்கேணி160)தளவாய்161)பன்குடாவெளி162)இலிப்பட்டிச்சேனை163)தரவை164)கோராவெளி165)சவுக்கடி166)மாமாங்கம்167மட்டிக்களி168)சிகரம்169)பூநொச்சிமுனை170)கர்பலா171)பரீத்நகர்172)கொத்தியாபுலை173)பொண்டுகள் சேனை174)வெட்டுக்காடு175)விபுலானந்தபுரம்176)நாவக்குடா177)அரசடி178)உப்புக்கராஜ்179)பூம்புகார்180)சீலாமுனை181)புதுநகர்182)வாகனேரி183)கோரலிமடு184)கள்ளியங்காடு185)ஜெயந்திபுரம்186)விஜயபுரம்187)சிவபுரம்188)பனிச்சையடி189)கோவிற்குளம்190)பால்வாத்த ஓடை191)சின்னப் புல்லுமலை192)பேத்தாளை193)துறைவந்தியமேடு194 சல்லித்தீவு195)ஆணைகட்டியவெளி196)மாவடி முன்மாரி197)குருந்தையடி முன்மாரி198)உப்புக்குளம்199)காலபோட்டமடு200)பனையறுப்பான்201)பன்சேனை202)சில்லிக்கொடியாறு203)இலுக்குப்பொத்தானை204)பெரியவெட்டுவான்205)முந்தன் குமாரவெளி206)தம்பானம்வெளி207)காயன்குடா208)மயிலவெட்டவான்209)கரடியன் குளம்210)புலயவெளி211)பாலர்சேனை212)கிண்ணையடி213)கொண்டையன்கேணி214)சின்னவெம்பு215)மாவேற்குடா216)சுரவணையடி ஊற்று217)ஒல்லிக்குளம்218)ரிதிதென்னை219)வெருகல்220)மாவிலங்கத்துறை221)பிரம்படித்தீவு222)இராஜபுரம்223)மாவளையாறு224)காந்திபுரம்225)காந்தி கிராமம்226)பொறுகாமம்227)நவகி நகர்228)வம்மியடியூற்று229)செல்வாபுரம்230)சங்கபுரம்231)சின்னவத்தை232)அம்மன்குளம்233)மணிச்சறிமாறி234)கெளுத்திமடு235)வடமுனை236)ஊத்துச்சேனை237)கள்ளிச்சை238)மருதநகர்239)நெல்லிக்காடு240)மாவடியோடை241)கூளாவடி242)கண்ணகிநகர்243)மாதவணை244)மயிலத்தைமடு246)பிள்ளையாரடி247)நாவக்கேணி248)இராஜபுரம்249)மண்முனை250)களிமடு251)புளியடிமடு252)ஊத்துமடு253)பழங்குடிப்புமடு254)பம்பரச்சேனை255)தூத்தன்சேனை256)கொல்லநூறு257)இரும்பாண்டகுளம்258)ஆனையாண்டசேனை259)சலம்பொக்கனை260)மண்டம்பொக்கனை261)கட்டக்காடு262)பொன்னாங்கன்னித் தோட்டம்263)மண்டபத்தடி264)வேட்டையன்சேனை265)காயன்மடு266)வெள்ளமச்சேனை267)காயன்குளம்268)வேடன்குளம்269)கரடிப்புவல்270)கரடிக்குளம்271)பள்ளக்காடு272)இருட்டுச்சேனைமடு273)காயன்காடு274)கிளிவாயடி275)பேத்தாழை276)உப்போடை277)பெரிய உப்போடை278)வேலூர்279)நெடியவெட்டை280)காக்காச்சி வெட்டை281)பலாச்சோலை282)பாலமுனை283)தம்பலவத்தை284)மிச்நகர் (ஏறாவூர்)285)மீராகேணி (ஏறாவூர்)286)தவூத்கிராமம் (ஏறாவூர்)287)சம் சம் கிராமம்(ஏறாவூர்)288)ஸகாத் கிராமம்(ஏறாவூர்)289அப்துல் மஜீத் புரம்(ஏறாவூர்)290பாலையடித்தோணா291)விநாயகபுரம்292)தேவாபுரம்293)புளுக்குணாவ294)அடைச்சகல்லு295)நாற்பதாம் வட்டை296)மங்கிகட்டு297)கோடைமேடு298)முருங்கத்தீவு299)கவுடாதீவு300)பூச்சிக்குடு 301)சமுத்திரபுரம்302)சிவபுரம்303)பாரதிபுரம்304)முறாவோட305)நாசுவந்தீவு306)வம்மிவட்டவான்307)நடராஜானந்தபுரம்308)கண்ணபுரம்