ஜவஹர் பதின்மூன்று

(Rathan Chandrasekar)

வருடங்கள் முந்தி

என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா?

சர்வதேசத் தகவல் தளமான

விக்கிப்பீடியாவுக்குள் நுழைந்து,

ஓர் இழிவான செயலை

அவர்கள் அரங்கேற்றினார்கள்.