திரும்பி பார்க்க வைத்த திம்பு பேச்சுவார்த்தை

(சாகரன்)

1970 களில் முற்கூறுகளில் இது…. மிதவாதத் தலமைகளின் பாராளுமன்ற பிரதிநித்துவம் பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தமிழ் பேசும் மக்களின் அரசியல் உரிமைகளை பெறுவதற்குரிய நம்பிக்கையான செயற்பாடுகளை போராட்டங்களை முன்னெடுக்கவில்லை…. முயற்சிகளை செய்யவில்லை.