ஆப்கானில் உள்நாட்டுப்போர் ஏற்படலாம் -அமெரிக்கா எச்சரிக்கை

தலிபான் போராளிகள் பன்ஞ்ஸிர் பள்ளத்தாக்கில் ஆழமாகக் கால்
பதித்திருப்பதால் ஆப்கானிஸ்தானில் மிகுதியாக இருக்கும் ஒரு மாகாணம்
மட்டும் தலிபான்களை எதிர்த்து நிற்கிறது.