ஸ்ரீ லங்கன் நிறுவன அலுவலகங்கள் இடமாற்றம்

இந்த அலுவலகத்துக்கான தொலைபேசி இலக்கம் அல்லது மின் அஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றில் எந்தவித மாற்றங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

1979 மற்றும் அதன் சர்வதேச தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் பயணிகள் தமக்குத் தேவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

24 Hour Contact Center
Colombo
Telephone : +94117771979
Fax : +94197333999
Email : reservations@srilankan.com

Head Office
SriLankan Airlines Ltd.,
Airline Centre,Bandaranaike International Airport,
Katunayake, Sri Lanka.

Telephone : +94197335555
Fax : +94197335122
Email : feedback@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 16:45)

Ticket Office
SriLankan Airlines Ltd.,
Level 3, East Tower, World Trade Centre,
Echelon Square, Colombo1,Sri Lanka.

Telephone : +94197335555
Fax : +94197335312
Email : cmbtkt@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Saturday (08:30 to 17:00)
        Including all Public and Mercantile holidays

Airport Ticket Office
SriLankan Airlines Ltd.,
Bandaranaike International Airport,
Katunayake, Sri Lanka.

Telephone : +94197335555
Fax : +941973355082
Email : tkt.office.apt@srilankan.com
Operating Hours : 24 hrs operation

FlySmiLes 24 Hour Service Centre
SriLankan Airlines Ltd.,
Airline Centre,
Bandaranaike International Airport, Katunayake

Telephone : +94197333333
Fax : +94197335333
Email : flysmiles@srilankan.com

FlySmiLes Service Centre
Ground Floor, Iceland Business Centre,
No 30, Sri Uththarananda Mawatha,
Colombo 03.

Telephone : +94197333333
Email : flysmiles@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:30 to 17:00)
        Including all Public and Mercantile holidays

Customer Affairs – Passenger Complaints/Compliments
Airline Centre,
Bandaranayake International Airport,
Katunayake, Sri Lanka.

Telephone : +94197331627
Fax : +94197335145
Email : customer@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:00 to 16:30)

Customer Affairs – Baggage Complaints/Feedback
Airline Centre,
Bandaranayake Internatinal Airport,
Katunayake, Sri Lanka.

Telephone : +94197331393
Fax : +94197335145
Email : cus.bge@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:00 to 16:30)

SriLankan Cargo Office
No. 28,
De Vos Avenue,
Colombo 4, Sri Lanka.

Telephone : +94197333280
       +94197333281
Fax : +94197335313
Email : mahimany@srilankan.aero
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)

Batticaloa – PSA Office
No 373, Trinco Road , Batticaloa
Telephone : +940652229888
Email : psabatticaloa@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays

Galle – Ticket office
SriLankan Airlines Ltd.,
No 141 1/1 , Colombo Road, Kaluwella
Galle, Sri Lanka

Telephone : +94197333105
       +94197333106
Fax : +94197335106
Email : galle.office@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 13:15)

Gampaha – PSA office
No.302 Colombo Road, Gampaha.
Telephone : +94334950020
       +94332236900
Email : psagampaha@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays

Hambantota PSA Office
No:30, Wilmot Street,
Hambantota
Telephone : +94472220527
       +94472220528
Email : psahambantota@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays

Jaffna PSA Office
No:272, Stanely Road, Jaffna
Telephone : +94212220404
Email : psajaffna@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays

Kandy – Ticket office
SriLankan Airlines Ltd.,
No 19, Temple Street,
Kandy, Sri Lanka.

Telephone : +94197333101
       +94197333100
Fax : +94197335101
Email : Ul_kantkt@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 13:15)
        Closed on Sunday and Mercantile holidays

Kurunegala – PSA Office
No 82, Colombo Road, Kurunegala
Telephone : +94377880890
Email : psakurunagala@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, Mercantile and Poya holidays

Vavuniya PSA Office
No: 60/8, 1st Cross street, Vavuniya
Telephone : +94242224392
Email : psavavuniya@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays

Wennappuwa PSA Office
No.242, Main Street, Wennappuwa
Telephone : +94312254251
Email : psawennappuwa@srilankan.com
Operating Hours : Monday to Friday (08:15 to 17:00)
        Saturday (08:15 to 12:30)
        Closed on Sunday, mercantile and Poya holidays